Ułatwienia dostępu

  • Logo

W dniu 17.01.2022 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację Programu Profilaktycznego ,,Nawigacja w każdą pogodę’’. Program ten stanowi szkolną inicjatywą profilaktyczną i został opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu MEiN ,,Społeczna odpowiedzialność nauki’’. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wychowawcze i profilaktyczne uczniów, rodziców i nauczycieli; stanowi metodę skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek pandemii.
Niezwykle istotnym elementem programu jest, uzyskany przez szkołę, pakiet narzędzi badawczo – profilaktycznych umożliwiających wykonanie diagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.
    Cel ogólny ,,Nawigacji w każdą pogodę’’ stanowi poprawa funkcjonowania psychicznego uczniów, zapobieganie zachowaniom problemowym oraz wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
W realizację programu, w szczególny sposób, włączeni zostali wychowawcy klas uczestniczących w projekcie (VI, VII, VIIIa i VIIIb) - pani Jolanta Cupryś, pani Lidia Ludorowska, pani Dorota Pudło i pani Katarzyna Urban oraz wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Koordynatorem podejmowanych działań została pani Agata Plizga – pedagog szkolny.
    W celu jak najpełniejszego dostosowania treści omawianego programu profilaktycznego do potrzeb i wymagań naszej szkoły, w dniach 17.01-08.02.2022 r. w Zespole Szkół w Łukawcu została przeprowadzona – z wykorzystaniem ankiet online -  diagnoza potrzeb wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
W badaniach wzięło udział:
•    60 uczniów z klas VI, VII, VIIIa, VIIIb
•    42 rodziców
•    14 nauczycieli.
W oparciu o wyniki badań ankietowych podjęte zostały następujące działania związane z realizacją programu:
 - z wynikami ankiet zapoznano rodziców, uczniów i nauczycieli;
- uzyskano materiały dydaktyczne do zajęć, opracowane przez specjalistów psychologii i pedagogiki Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej;
- w każdej klasie, biorącej udział w projekcie, przeprowadzono cykl zajęć profilaktycznych z młodzieżą;
 - zrealizowano badania ewaluacyjne wśród uczniów.
Po wypełnieniu wymagań IPZIN (sprawozdanie z podejmowanych w szkole działań) nasza placówka uzyskała w dniu 27.05.2022 r. CERTYFIKAT z zajęć wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w ramach Szkolnej Inicjatywy Profilaktycznej ,,Nawigacja Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie są ogromne. Pozwoliły na przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczo – profilaktycznej według standaryzowanych narzędzi opracowanych przez specjalistów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz pozyskanie raportu z przeprowadzonych badań, będącego zasobem informacji na temat funkcjonowania szkolnego środowiska: uczeń – nauczyciel – rodzic. Szkoła otrzymała  ponadto dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji programu.
     Realizacja Programu Profilaktycznego  ,,Nawigacja w każdą pogodę’’ pozwoliła szkole na wspieranie wychowawczej roli rodziny, wspomaganie realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz pozwala wychowywać uczniów wrażliwych na prawdę i dobro, zaangażowanych społecznie i dbających o własne zdrowie.