Ułatwienia dostępu

  • Logo

Zespół Szkół w Łukawcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolalukawiec.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10.
Strona internetowa częściowo jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:
 - Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści.
Serwis  nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wojciech Hałucha adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7715549. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Zespół Szkół w Łukawcu 36-004 Łąka, Łukawiec 423
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Łukawcu
1. Do budynku szkoły prowadzi sześć wejść:
- Dwa wejścia od strony wschodniej: Jedno wejście główne, którym wchodzą pracownicy szkoły oraz  osoby z zewnątrz i drugie wejście dla uczniów.
  Wejście główne znajduje się na  tym samym poziomie co chodnik znajdujący się przed szkołą. Wejście dla uczniów posiada schody wewnątrz budynku.
- Dwa wejścia od strony północnej. Do jednego i drugiego prowadzą schody. Z wejść tych korzystają uczniowie, oraz rodzice uczniów najmłodszych klas.
- Dwa wejścia od strony południowej. Jedno wejście do sali gimnastycznej wykorzystywane do wyjścia na boisko  szkolne, do którego prowadzą schody.  Korzystają z niego uczniowie podczas zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego. Drugie to wyjście ewakuacyjne.

W starej części szkoły istnieją dwie kondygnacje. Na pierwszej kondygnacji znajduje się szatnia dla uczniów. Na drugą kondygnację prowadzą schody dwuetapowe. Z drugiej kondygnacji  prowadzą schody na strych.
 
Parter z korytarzem prowadzi do nowej części szkoły, gdzie znajduje się sala gimnastyczna i klatka schodowa. Z klatki schodowej jest wejście na piętro i przejście na część przedszkolną z półpiętra.
Stołówka szkolna oraz gabinet higienistki znajdują się w budynku przedszkola. Budynek Przedszkola Szkoły Podstawowej jest połączony  przewiązką ze schodami usytuowaną na poziomie I piętra. Łączenie budynku nie jest dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.
W obrębie strefy sportowej dostęp do węzła szatniowo – sanitarnego nie jest dostosowany do potrzeb OzN. Brak również możliwości komunikacji  w budynku szkoły między poszczególnymi kondygnacjami dla OzN.
W budynku szkoły wyłącznie na pierwszym poziomie znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach:
- brak podjazdów dla wózków inwalidzkich,
- wejście główne nie spełnia warunków dostępności.
Przedszkole w Zespole Szkół w Łukawcu.
Główne wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony północnej, do którego prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po stronie wschodniej znajduje się wejście dla pracowników kuchni i zaopatrzenia oraz dwa wyjścia z sal przedszkolnych na plac zabaw. Jedno to wejście dla pracowników kuchni i zaopatrzenia. Z dwóch  pozostałych wejść korzystają dzieci z nauczycielkami podczas wychodzenia na plac zabaw. Od strony południowej znajduje się wyjście ewakuacyjne. Od strony zachodniej znajduje się wyjście ewakuacyjne oraz dwa wyjścia z sal przedszkolnych na plac zabaw.
Do wszystkich tych wejść prowadzą schody.
Budynek przedszkola składa się z jednej kondygnacji, w której znajduje się gabinet dyrektora, gabinet higienistki, szatnia, , sanitariaty, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia socjalne, pokój nauczycielski oraz korytarz. W budynku przedszkola znajduje się jedna  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia w budynku przedszkolnym są dostępne dla osób na wózku inwalidzkim.
Z korytarza prowadzą schody dwuetapowe na strych.

Budynki Zespołu Szkół w Łukawcu.
Budynki nie dysponują, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.
Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku przedszkola i szkoły są znaki ewakuacyjne oraz instrukcje przeciwpożarowe. Instrukcje nie uwzględniają specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz sposobów reagowania i działania. Brak analizy występujących barier i potrzeb oraz sposobów ich niwelowania.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół w Łukawcu nie ma wyznaczonego miejsca dla Inwalidów.